Historik

Flygplatsen är en före detta militär flygbas, och har sin rötter och historia från Kalmar flygflottilj (F 12), som sattes upp den 1 juli 1942 vid Stora Törneby gård väster om Kalmar. Egendomen hade förvärvats av Kalmar stad år 1937, med tanke på en framtida flygplats. Under år 1940 förhörde sig Flygvapnet om att få ta den då påtänkta flygplatsen i anspråk för militärt bruk. Efter ett snabbt beslut av drätselkammaren, kom Kalmar stad att överlåta hela Törneby egendom utan kostnad till staten, vilken fick full äganderätt så länge permanent militär verksamhet skulle bedrivas där. Utöver Törneby, köpte staten även delar av Ebbetorp, Elverslösa och Skogstorp. I samband med att flottiljen omorganiserades till jaktflottilj år 1947, anlades den första
permanentbelagda rullbanan, vilken var färdig att ta i bruk år 1948. 

Den 14 april 1957 öppnades flottiljens bana 05-23 på försök för civiltrafik, då Linjeflyg startade sin första reguljära linje, Stockholm – Kalmar. I november 1961 beslutade regeringen att flottiljflygplatser får användas för civiltrafik. Kalmar flygplats blev med det första flottiljflygplats i Sverige att även användas civilt.

Våren 1975 beslutade riksdagen om en avveckling av de två flottiljadministrationerna Södermanlands flygflottilj (F 11) i Nyköping och Kalmar flygflottilj (F 12). Flottiljens markinnehav i Kalmar utgjorde vid den tidpunkten cirka 400 hektar. Vidare disponerades ett markstridsområde om cirka 275 hektar, ungefär 30 km sydväst om Kalmar, samt målplatsen på Öland som omfattar cirka 275 hektar arrenderad mark. Flottiljen hade två rullbanor, en i nordväst—sydostlig riktning (2 300 m lång) och en i nordost—sydvästlig riktning (2 000 m lång). Flottiljen sysselsatte då 370 personer och cirka 400 värnpliktiga.

Efter att flottiljen avvecklades den 30 juni 1980, övergick kvarvarande verksamhet inom flottiljområdet som detachement till Blekinge flygflottilj (F 17). Kvar i Kalmar fanns flygverkstaden och Väderskolan. I samband med försvarsbeslutet 1982 överfördes Väderskolan från den 1 januari 1983 till Krigsflygskolan (F 5), och flygverkstaden i Kalmar och annan kvarvarande verksamhet på flottiljområdet avvecklades i sin helhet.

Efter att Flygvapnet lämnat flygplatsen övertogs den och drevs av Luftfartsverket (LFV), och sedan dess används flygplatsen enbart för civilt flyg. Den 1 januari 2007 övertog Kalmar kommun driften av flygplatsen och har sedan dess fortsatt driften av flygplatsen genom bolaget Kalmar Airport AB. Sedan februari 2013 har flygplatsen namnet Kalmar Öland Airport. I april 2020 gick Region Kalmar län in som delägare i flygplatsen som sedan dess ägs till 50% av Kalmar kommun och till 50% av Region Kalmar län.