Ägare & organisation

Kalmar Öland Airport AB (KAAB) ägs till 50% av Kalmar Kommun och till 50% av Region Kalmar län och svarar för drift, förvaltning och utveckling av flygplatsen. KAAB ingår som dotterbolag i Kalmar Kommunbolag AB. 

Övergripande ledning utövas av KAABs styrelse, som består av 9 ordinarie ledamöter. Styrelsens ordförande är Anders Andersson. 

KAABs verksamhet leds av VD/flygplatschef Ronny Lindberg. Verksamheten organiseras i en ledningsenhet och en driftavdelning. I ledningsenheten ingår Ronny Lindberg VD,  Kent Lindblad, Verksamhetschef, Annelie Fagerstedt, Ekonomiansvarig, Karin Lagerlöf Marknadschef och Affärsutvecklare samt Ellinor Johnson, Miljösamordnare.
 
KAAB svarar för planering/utförande, underhåll och utveckling av flygplatsens infrastruktur i form av rullbanor, taxningsvägar, uppställningsplatser, stråkområden, byggnader och navigeringssystem. Detsamma gäller säkerhetsarbetet i form av tillträdesskydd och passagerarkontroll samt räddningsberedskap. KAAB svarar också för planering och utförande av åtgärder för att minimera verksamhetens påverkan av den yttre miljön. Härutöver driver KAAB en omfattande affärsverksamhet genom yttre handling (ramptjänst), bilparkeringar, uthyrning av lokaler, arrendeupplåtelser och reklamplatsupplåtelser m m. KAAB sysselsätter ca 40 personer. 

Den inre handlingen (expeditionstjänst) utförs av KAAB. Lokal flygtrafik-ledningstjänst utförs av ACR. Tjänsterna utförs efter uppdrag av KAAB genom särskilda verksamhetsavtal. Dessa flygplatsaktörer sysselsätter tillsammans ca 25 personer. 

Övriga aktörer med sekundär anknytning till den flygplatsoperativa verksamheten sluter särskilda etableringsavtal med KAAB. 

Polis och Tullmyndigheterna utövar verksamhet på flygplatsen enligt särskilda författningar.