Kalmar dämme

För en renare Östersjö

Törnebybäcken, som avvattnar större delen av Kalmarslätten strax väster om Kalmar, är en av kommunens mest närsaltbelastade vattendrag. Kalmar flygplats bidrar med tillförsel av främst kväve som används för att hålla landningsbanorna isfria.

Genom ett unikt samarbete mellan Luftfartsverket och Kalmar kommun kan en stor del av främst kvävet men även fosfor, som annars skulle tillföras Västra sjön (en havsvik av Östersjön), tas bort i den anlagda våtmarksparken Kalmar Dämme. Den är naturens eget reningsverk, där en hel serie naturliga processer sker som minskar kväve- och fosforhalten.

Kalmar Dämme har en total vattenareal på ca 18 ha.

Biologiska mångfalden ökar

I Kalmar Dämme har planterats både övervattens- och undervattensväxter. Detta för att få ett vattenväxtfilter med så stor växtyta som möjligt. Härigenom effektiviseras reningsprocesserna. 

Effektiva processer gynnar växt- och djurlivet. Växterna fångar upp löst kväve och fosfor. De ger också skydd åt många olika arter av smådjur, varav flera påbörjar nedbrytningsprocessen av det organiska materialet innan svampar och bakterier tar över och slutför processen.

Den stora vattenarealen skapar dessutom lämpligt livsrum för flera olika slags fåglar. Andfåglarna finner mängder av proteinrik föda, nödvändig för ungarnas snabba tillväxt.

En ombyggnad av utloppet gjordes 2013 med avsikten att höja nivån i Dämmet och öka flödet för bättre reningseffekt. Samtidigt gjordes en anpassning av utformningen av utloppet för att gynna möjligheten för gädda och Abborre att kunna gå upp i dämmet och leka och på sikt öka mängden av dessa fiskar i Östersjön.