Miljöpolicy

Miljöhänsynen i verksamheten vid Kalmar Öland Airport regleras i allmänna miljöförfattningar och särskilda myndighetsbeslut. I flygplatsens miljöarbete tillämpas långsiktigt hållbara metoder. Till ledning av detta har följande miljöpolicy antagits: Flygplatsens personal skall genom utbildning och kunskap vara motiverad att i sitt eget arbete ta hänsyn till miljön och verka för att minimera miljöpåverkan. Kalmar Öland Airport skall i sin verksamhet arbeta för att förebygga och åtgärda miljöpåverkan från flygplatsens olika aktiviteter. Vid val av tjänster och varor skall miljöhänsyn utgöra en naturlig del av bedömningsunderlaget. Flygplatsens miljöarbete skall bedrivas i enlighet med inrättat miljöledningsssystem. Uppföljning och information om miljöarbetet skall ske kontinuerligt.