Tillgänglighetsredogörelse

Kalmar Öland Airport AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Under augusti 2020 genomfördes en tillgänglighetsanalys av webbplatsen kalmarolandairport.se.  I tillgänglighetsanalysen identifierades flera tillgänglighetsproblem, vilka vi har för avsikt att åtgärda under vinter/vår 2021. Vi vill att detta arbete ska leda till en bättre och mer användarvänlig webbplats för alla användare. Vi befinner oss f n i utvecklingsfasen av en helt ny hemsida, som kommer vara fullt anpassad till Webbtillgänglighetsdirektivet och de internationella riktlinjerna i WCAG 2.1 AA. Under tiden arbetar vi med att upprätthålla och i möjligaste mån förbättra tillgängligheten på befintlig webbplats.

Här nedan beskrivs hur kalmarolandairport.se i dag uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, identifierade tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i dag inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns bland annat brister gällande möjlighet att navigera med tangentbord samt att ta till sig innehåll med en skärmläsare. Det saknas alt-texter och länkar i brödtext är inte tydligt urskiljbara. Det finns även problem med beskrivning i kod vad sidans olika delar har för roll. Det finns även PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kalmarolandairport.se i något annat format än det som presenteras på webbplatsen i dag, kan du skicka e-post till flyget@kalmarairport.se 

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du även rapportera brister till flyget@kalmarolandairport.se

Du kan även nå oss på telefon: 0480-45 90 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Det innehåll som inte är förenligt med nivå AA i standarden WCAG 2.1 och därmed ej att betrakta som tillgängligt beskrivs nedan.

Sammanställning av resultat:

Vid genomförd granskning har följande webbriktlinjer bedömts ha brister i tillgänglighet som behöver åtgärdas.

1. ❌ WCAG 1.1.1 (A) - Beskriv med text allt innehåll som inte är text

2. ❌ WCAG 1.2.1 (A) - Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

3. ❌ WCAG 1.3.1 (A) - Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

4. ❌ WCAG 1.3.5 (AA) - Märk upp vanliga formulärfält i koden

5. ❌ WCAG 1.4.1 (A) - Använd inte enbart färg för att förmedla information

6. ❌ WCAG 1.4.3 (AA) - Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

7. ❌ WCAG 1.4.5 (AA) - Använd text, inte bilder, för att visa text

8. ❌ WCAG 1.4.11 (AA) - Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

9. ❌ WCAG 2.1.1 (A) - Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

10. ❌ WCAG 2.2.2 (A) - Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

11. ❌ WCAG 2.4.1 (A) - Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

12. ❌ WCAG 2.4.4 (A) - Skriv tydliga länkar

13. ❌ WCAG 2.4.5 (AA) - Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

14. ❌ WCAG 2.4.7 (AA) - Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

15. ❌ WCAG 2.5.3 (A) - Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

16. ❌ WCAG 3.2.3 (AA) - Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

17. ❌ WCAG 3.3.1 (A) - Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

18. ❌ WCAG 3.3.2 (A) - Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

19. ❌ WCAG 3.3.3 (AA) - Ge förslag på hur fel kan rättas till

20. ❌ WCAG 4.1.1 (A) - Se till att koden validerar

21. ❌ WCAG 4.1.2 (A) - Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Kalmar Öland Airport ämnar åtgärda ovanstående problem då vi är i utvecklingsfasen av en ny hemsida som kommer vara fullt anpassad till Webbtillgänglighetsdirektivet och de internationella riktlinjerna i WCAG 2.1 AA.  Den är planerad att lanseras under vintern/våren 2020/2021. Under tiden arbetar vi med att upprätthålla och i möjligaste mån förbättra tillgängligheten på befintlig webbplats.

Hur vi granskat webbplatsen

Vi har valt att granska webbplatsen efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av Vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 48 riktlinjer (https://webbriktlinjer.se/wcag/) förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Granskning har gjorts både manuellt och med olika testverktyg. Sammanställning av resultat för respektive riktlinje ger en aktuell status gällande tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har granskat ramverket för webbplatsen som till exempel navigeringslösningar och gemensamma delar som sidhuvud och sidfot. Vi har även identifierat och valt ut ett antal sidor som är skapade från olika mallsidor. Dessa sidor har bedömts representera webbplatsen på ett bra sätt och ger oss förutsättningar att fånga upp problem och brister i tillgänglighet.

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee